Roust Element
DGNB-certificering

Sådan bidrager Roust Elements bygningsløsninger i træ til DGNB-certificering

Roust Elements bygningsløsninger i træelementer bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. Neden for finder du information om, hvordan og hvor meget vores løsninger helt specifikt kan bidrage til de forskellige kriterier, der ligger i DGNB-certificeringen.

Vores bidrag til en bæredygtig bygningscertificering er opgjort iht. DGNB-manualen, version 2020, som dækker over Kontor, Beboelse, Børneinstitution, Uddannelse, Hotel, Butik, Logistik og Produktion.

Hovedkriterierne i en DGNB certificering 

En DGNB certificering består af seks kriterier. Hvert kriterie vægter forskelligt i den samlede vurdering, hvilket ses i figuren herunder.

Roust Elements bygningsløsninger har indflydelse på 51 % af pointene

Hvert kriterie består af en række underkategorier. Tabellen herunder viser de DGNB-kriterier, som Roust Elements bygningsløsninger i træelementer kan bidrage med point til.

Det er maksimalt muligt for at opnå 100 procentpoint, hvoraf vores produkter kan have positiv indflydelse på i alt 51 %.

Tabellen er udarbejdet med udgangspunkt i DGNB-manualen fra 2020. Nogle kriterier kræver produkt- og/eller projektspecifikke data, og den endelige DGNB-certificering udarbejdes af en DGNB-auditor.

Hvilke kriterier har Roust Elements bygningsløsninger i træ indflydelse på

Roust Elements bygningsløsninger har størst indflydelse på temaområderne "Miljøkvalitet" og dernæst "Økonomisk kvalitet". De skraverede områder i grafen herunder angiver temaområdets samlede vægtning i en DGNB-certificering.

Når det sidste tema (Områdets kvalitet) ikke er vist i grafen, skyldes det, at Roust Elements bygningsløsninger ikke har indflydelse på dette. Temaet er projektspecifikt og afhænger af lokalområdet, udearealer, trafikforbindelse og lignende.

Sådan opfylder bygningsløsninger i træ DGNB-temaområderne

Neden for finder du en detaljeret beskrivelse af, hvordan vores produkter opfylder de enkelte temaområder.

Proceskvalitet

Temaområdet "Proceskvalitet" har til formål at minimere påvirkninger på miljøet og sikre kvalitetskontrol og vurderes på parametre såsom:

 • Bygningens påvirkning er mindst mulig i forhold til bygningens drift og valg af byggematerialer. Her vurderes også affaldsmængder og energiforbrug i byggeprocessen.
 • Kvalitetskontrol og højt vidensniveau om bygningens brug af materialer og genanvendelse ved nedrivning.

Sådan opfylder Roust Elements bygningsløsninger i træ temaområdet "Proceskvalitet"

De færdigproducerede og individuelt tilpassede bygningsløsninger leveres direkte på byggepladsen, hvor de kan monteres, når de skal anvendes. Alternativ placeres de på paller uden kontakt til jorden. Der opstår derfor intet affald på byggepladsen, medmindre der er behov for tilskæring i et spær eller lignende. Det giver minimalt mængde af affald på byggepladsen.

Bygningselementerne kranes på byggepladsen og medfører intet støv og minimalt støj, og er derfor til meget lidt gene for omgivelserne. 

Hvis der opstår affald/spild på byggepladsen, kan det leveres til den lokale genbrugsstation. Konstruktionstræet i bygningsløsningerne kan genbruges eller genanvendes, hvis det ikke er skadet af f.eks. brand eller fugt. Der er også mulighed for at genanvende det til f.eks. fjernvarme. Der fremgår en beregning og beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i produkt EPD for konstruktionstræ i gran udgivet af EPD Danmark. Link til produkt EPD.

Højt vidensniveau og god vejledning gennem byggeprocessen er altafgørende for, at montagen sker korrekt. Der foretages kvalitetskontrol af det råtræ, som Roust Element modtager fra vores leverandører. Det gøres både visuelt og elektronisk via fugtmåler.

Ved montering af vores bygningselementer fremsendes montagevejledning, og der rådgives over telefon og afholdes fysiske afklaringsmøder for at sikre, at bygningsløsningerne monteres korrekt. Ikke mindst, for at kunderne opnår høj viden om Roust Elements produkter og løsninger.

På større projekter stiller vi en konsulent til rådighed, som kan rådgive om samling samt montage på byggepladsen og som samtidigt sikrer, at du som kunde har modtaget alle de ønskede produkter fra Roust. Dette betragtes som kvalitetskontrol.

Træ som anvendes af Roust Element er CE-mærket og alle certifikater findes her.

Alle certifikater til Roust Element findes her.

Miljøkvalitet

Temaområdet "Miljøkvalitet" har til formål at reducere miljøpåvirkninger for hele bygningens levetid og vurderes på parametre såsom:

 • Inddragelse af livcyklusvurderingens resultater.
 • Valg af materialer ved brug af livscyklusvurdering.
 • Minimere, undgå eller erstatte skadelige byggematerialer.
 • Fremme brugen af materialer der indvindes efter anerkendte standarder.

Sådan opfylder Roust Elements bygningsløsninger i træ temaområdet "Miljøkvalitet"

I takt med stigende fokus på klimaaftrykket af bygninger, er byggematerialer blevet til en afgørende faktor. Hermed hvor stort CO2-aftrykket er for fremstillingsprocessen af byggematerialerne. Disse tal skal inddrages i LCA beregning for den samlede bygning. 

Der er højere grad fokus på bæredygtige byggematerialer, som er mindre energikrævende at producere, og dermed har lavt CO2-udledning således, at det bidrager positivt den samlede LCA-beregning.

Der foreligger en branche EPD for konstruktionstræ, som indgår i Roust elementer. EPD'en indeholder faserne A1-A4 (fremstillingsprocessen) + C2-C4 (affaldsbehandling og bortskaffelse) +D (potentiale for genanvendelse, genvinding og genbrug). EPD for de resterende materialer, som indgår i vores bygningsløsninger, kan udleveres ved henvendelse.

Se EPD her.

Tag- og vægelementer fra Roust Element er sammensatte konstruktioner, hvor materialer bliver nøje udvalgt efter det forhold, at de ikke indeholder miljøskadelige stoffer. Vi stræber efter at levere miljøvenlige løsninger til bæredygtige byggeprojekter.

Yderevnedeklaration samt andet dokumentation for Roust Element, som indgår i tagelementer, findes her.

Ved henvendelse kan du få udleveret sikkerhedsdatablad på de materialer, som indgår i bygningsløsninger fra Roust Element.

De spær der anvendes i vores tagelementer, er PEFC-certificeret og dokumenterer, at vi bruger bæredygtigt træ i produktionen. Med stigende brug af træ i byggebranchen er det vigtigt at beskytte skove, skovens dyreliv samt sikre, at der plantes ny skov. Derfor er PEFC certificering utroligt vigtigt og betydningsfuldt for Roust Element.

Certifikat for PEFC-certificering findes her.

Økonomisk kvalitet

Temaområdet "Økonomisk kvalitet" har til formål at motivere til brug af økonomiske ressourcer gennem hele bygningens levetid og at minimere bygningens samlede levetidsomkostninger og vurderes efter parametre såsom:

 • Minimering af byggeomkostninger og integrerede totaløkonomiske beregninger i projekteringsfasen.
 • Byggematerialerne levetid og værdistabilitet.

Sådan opfylder Roust Elements bygningsløsninger i træ temaområdet "Økonomisk kvalitet"

Færdige bygningselementer i træ fra Roust Element giver hurtig montage på byggeplads og sparer tømrertimer samt stilladsarbejde. Løsninger kan være indpakket under transport til byggepladsen, hvis der er risici for opfugtning af elementer.

Total set giver vores færdige bygningsløsninger en nem og hurtigere byggeproces end traditionel opbygning af bygninger på byggepladsen og dermed god totaløkonomi.

Bygningsløsninger fra Roust Element tilpasses til hvert enkelt projekt. Løsningerne bliver gennemarbejdet og udført løbende i dialog med kunden, så man får præcis den løsning, man ønsker til det aktuelle projekt. Ved levering af løsninger bliver konstruktionstegningerne godkendt, og dermed bliver løsninger produceret under kontrollerede forhold. Dermed undgår man så vidt muligt mangler ved levering.

Roust tagelementer er afdækket med tagpap og de organiske materialer under er beskyttet mod vind og vejr. Det samme gør sig gældende for vægelementer, hvor ydersiden er beskyttet med en vindplade samt facadebeklædning. Opstigende fugt beskyttes med en murfolie/fugtspærre.

Følgende levetider gør sig gældende for træ, herunder gran: 

Kilde

Social kvalitet

Temaområdet "Social kvalitet" har til formål at sikre brugerne termisk komfort året rundt og vurderes på parametre såsom:

 • Værdien af bygningen for brugerne fx brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Sådan opfylder Roust Elements bygningsløsninger i træ temaområdet "Social kvalitet"

Færdige bygningselementer fra Roust Element består af isolering og anvendes til klimaskærmen. Man sikrer sig et byggeri med lavt varmetab og dermed godt termisk indeklima med behagelig indetemperatur. Med isolering i klimaskærmen og etageadskillelse undgår man også trækgener. Med isolerede elementer får kunden termisk komfort hele året rundt, da isolerede elementer både beskytter mod kulde om vinteren og varme om sommeren.

Når man anvender færdige bygningselementer med isolering som skillevægge og etageadskillelse forbedres det akustiske indeklima ved at reducere lydtransport gennem konstruktionerne samt minimere rumklang ved at undlade brug af hårde overflader.

Alt afhængig af det aktuelle projekt, vælges den isoleringstykkelse og dermed væg samt etageadskillelsen dimension, som overholder luftlyd og trinlydskrav i Bygningsreglementet. Med isolerede vægelementer mindskes støjniveauet udefra samt mellem indvendige rum.

Teknisk kvalitet

Temaområdet "Teknisk kvalitet" har til formål at sikre tryghed omkring brand og brandspredning og vurderes på parametre såsom:

 • Overholdelse af brandkrav, ekstra brandsikring og sikkerhed.
 • Effektiv udnyttelse af naturens ressourcer.
 • Øge niveauet af miljøvaredeklarationer – EPD’ere.

Sådan opfylder Roust Elements bygningsløsninger i træ temaområdet "Teknisk kvalitet"

Træ er efterhånden kendt for sin brandmodstand i adskillige typer af byggeprojekter. Træ kan brænde, men der er i dag kendskab til brandforløbet og effekten i træet. Indbrændingshastigheden kan beregnes og træets resttværsnit forbliver upåvirket ved udsættelse for brand.

Kilde: Teknologisk institut

Færdige bygningselementer fra Roust Element består af materialer efter kundens ønsker, som overholder de konkrete brandkrav i gældende lovgivning i det aktuelle projekt. Vores bygningselementer har både en udvendig og indvendig overflade samt isoleringsprodukt. Produktdatablad på de enkelte materialer, som indgår i konstruktionsopbygningen, kan udleveres ved henvendelse.

Beskrivelse af hvordan bygningselementer fra Roust Element overholder de gældende brandkrav for at beskytte brugerne og mod brandspredning, findes her.

Vores bygningselementer går igennem en kontrolleret proces gennem produktionen og teknisk afdeling, hvor de enkelte materialer godkendes og evt. dårligt træ frasorteres.

Al træ som vælges til Roust Elements bygningsløsninger, foretages der fugtmålinger på, og kvaliteten sikres ved hjælp af certifikater fra træleverandøren. Det giver en sikker proces gennem hele fremstillingsfasen og sikrer kvalitetsvarer til kunden.

U-værdi samt transmissionstab gennem bygningselementer fra Roust Element til klimaskærmen overholder krav i gældende Bygningsreglement ved at dimensionere i den korrekte tykkelse af elementet og dermed isoleringen. Ved at elementerne isoleres elimineres kuldebroer, samt sikrer lufttæthed.

Efter nedtagning af byggeriet er det muligt at genanvende eller genbruge løsningerne fra Roust Element, såfremt det ikke er beskadiget af f.eks. brand eller fugt. Produkter kan indgå i cirkulær økonomi, og der fremgår en beregning samt beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i EPD for konstruktionstræ, som indgår i vores bygningselementer. Træet kan bortskaffes via det lokale affaldsselskab og anvendes til opvarmning f.eks. fjernvarme.

I takt med større fokus på bæredygtigt byggeri er der samtidig langt større fokus på dokumentation for bæredygtighed. Miljøvaredeklarationen er et dokument, hvor man netop kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet. De enkelte materialer, som indgår i tagelementer og vægelementer, som kan udleveres ved henvendelse.

Point fra projekt til projekt

Den præcise indflydelse som Roust Elements bygningsløsninger i træelementer har på bygningen, afhænger af det enkelte byggeri og dermed også de øvrige materialer, som anvendes i byggeriet.

Kontakt os for yderligere information

Vi står meget gerne til rådighed for yderligere information på 75 19 22 44 eller tilbud@roust.dk.

Follow us on Social Media